Badania fizykochemiczne wody z przeznaczeniem do nawadniania oraz spożycia przez ludzi

Analiza fizykochemiczna wody pozwala uzyskać nam niezbędne informacje na temat jej przydatności, które możemy wykorzystać w celach rolniczych oraz dobrać odpowiednie urządzenia, które pozwolą dostosować jakość wody do indywidualnych potrzeb klienta.

Badanie wód gruntowych – dlaczego jest konieczne?

Poziom wód gruntowych ma bardzo duże znaczenie, gdy przychodzi do zabudowywania danego obszaru. Wznoszenie budynku na terenach, gdzie poziom ten jest wysoki może generować nie tylko duże koszty, ale i ryzyko, przed którym trudno się uchronić. Odkrycie problematycznego podłoża będzie sygnałem, że bez zastosowania konkretnych zabezpieczeń możemy borykać się w przyszłości z wilgocią, zalewaniem piwnicy lub pękaniem ścian. Badanie wód gruntowych to także szansa na zdobycie informacji o ich ewentualnych zanieczyszczeniach i o tym, w jaki sposób mogą nam one zaszkodzić. To ostatnie będzie miało szczególne znaczenie zawsze wtedy, gdy na swojej działce będziemy chcieli w jakikolwiek sposób ingerować w gospodarkę wodną. Badanie wód gruntowych będzie konieczne, gdy chcemy założyć przydomową oczyszczalnię, wykopać staw czy odprowadzać wodę za pomocą rowów melioracyjnych. Profesjonalne usługi geotechniczne bardzo często obejmują takie badania jak testy przepuszczalności czy modelowanie wód gruntowych i naprawdę warto z tego skorzystać. Analiza właściwości wód gruntowych będzie przydatna również wtedy, gdy zechcemy wykopać studnię lub skorzystać z tej, która już istnieje, nie martwiąc się jednocześnie o swoje zdrowie. Nie bez znaczenia będzie również bliskość zbiorników wodnych i pól uprawnych, na których mogą być stosowane szkodliwe pestycydy.

 

Badanie wód powierzchniowych – dlaczego warto ?

Celem wykonywania badań jest dostarczenie wiedzy o stanie wód, koniecznej do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Działania te powinny zapewnić ochronę przed eutrofizacją spowodowaną wpływem źródeł bytowo-komunalnych i rolniczych oraz ochronę przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym zasoleniem i substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego. Monitoring oraz działania planowane i realizowane są zgodnie z sześcioletnim cyklem gospodarowania wodami, wynikającym z przepisów prawa krajowego, transponujących wymagania dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1-73, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 5, str. 275-346) zwanej Ramową Dyrektywą Wodną.

 

W ofercie Laboratorium znajdują się również analizy wody przeznaczone do ogrodnictwa, rolnictwa oraz indywidualnych potrzeb klienta.

Analiza fizykochemiczna wody pozwala uzyskać nam niezbędne informacje na temat jej właściwości i przydatności,  które możemy wykorzystać w celach rolniczych oraz dobrać odpowiednie urządzenia, które pozwolą dostosować jakość wody do indywidualnych potrzeb klienta.

 

Badania fizykochemiczne wody, obejmują podstawowe parametry tj.: 

– pH

– Przewodność elektryczna właściwa (PEW)

– Twardość ogólna

– Chlorki (Cl)

– Żelazo (Fe)

– Mangan (Mn)

– Miedź (Cu)

– Cynk (Zn)

– Bor (B)

– Wapń (Ca)

– Magnez (Mg)

– Sód (Na)

– HCO3

– N-NO3

– N- NH4

– P-PO4

– SO42-

Badane  parametry są kluczowe przy wyborze odpowiedniego systemu nawodnieniowego, czy też sprzętu przeznaczonego do uzdatniania wody,  który jest nieodłącznym elementem upraw ogrodniczych i rolniczych pozwalającym uzyskać zadowalający plon.

 

Dlaczego tak ważne są badania parametrów wody?

Większość uprawianych roślin jest wrażliwa na wysoką zawartość soli w glebie, zatem bardzo istotne jest zasolenie wody – poziom ten oznacza się za pomocą konduktometru, który określa przewodność elektryczną właściwą (PEW). Wysoka zawartość soli w wodzie  prowadzi do zwiększenia zasolenia gleby, a w rezultacie może mieć niekorzystny wpływ na uprawy.

Niemniej istotna jest również analiza zawartości pierwiastków. Przykładem może być zbyt duża zawartość chlorków i sodu toksyczna dla korzeni oraz wodorotlenek żelaza wytrącający się na liściach i owocach. Chcąc uzyskać optymalne plony warto zatroszczyć się o odpowiednią jakość wody używanej do nawodnienie gleby.

 

 

Zobacz również: Badania fizykochemiczne gleby