Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

Badania pozostałości pestycydów w żywności oraz glebie

Pozostałości pestycydów podlegają rygorystycznym przepisom na całym świecie. Maksymalny poziom pozostałości (MRL) to najwyższa dopuszczalna ilość pozostałości poszczególnych pestycydów w żywności lub paszy dla zwierząt albo na ich powierzchni. Wartości MRL różnią się w zależności od regionu świata, a producenci żywności eksportujący produkty do innych krajów muszą spełnić wszystkie poszczególne poziomy MRL w każdym regionie docelowym.

Proces analizy pozostałości pestycydów obejmuje zazwyczaj ekstrakcję pozostałości, procedury oczyszczania w celu usunięcia innych składników oraz procedurę analityczną mającą na celu identyfikację i pomiar ilości pozostałości pestycydów.

Pozostałości pestycydów są zwykle analizowane następującymi metodami:

 • Sprzężona chromatografia gazowa – spektrometria masowa (GC-MS), szczególnie w przypadku związków lotnych w próbkach złożonych
 • Sprzężona chromatografia cieczowa – spektrometria masowa (LC-MS), odpowiednia w przypadku związków nielotnych (cząsteczek niestabilnych termicznie)

 

Powszechnie stosowane środki ochrony roślin mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się niechcianych szkodników, chwastów lub chorób roślin. Niestety ich nadmiar może mieć także szkodliwy wpływ na uprawę. Zbyt duża ilość tych środków obecna w końcowym produkcie, może także stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego ważne, by poziom pozostałości pestycydów w roślinach przeznaczonych do spożycia, nie przekraczał wartości, które zostały wyznaczone na podstawie odpowiednich badań przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico spełnia od 1.04.2020 roku wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 również w zakresie badań pozostałości pestycydów. Nasza akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr. AB 1748 dostępnym na stronie Polskiego Centrum Akredytacji http://www.pca.gov.pl. Zachęcamy do śledzenia zmian naszego zakresu akredytacji, ponieważ stale się rozwijamy. Gwarancją jakości i wiarygodności oraz rzetelności wykonywanych badań pozostałości w naszym laboratorium jest wykwalifikowany personel, nowoczesna aparatura pomiarowa (GC-MS/MS oraz LC-MS/MS), wdrożony i działający system zarządzania oraz zwalidowane metody analityczne. Nasze kompetencje stale potwierdzamy będą uczestnikami międzynarodowych badań biegłości:

 • EUPT FV – organizowanych przez EU Reference Laboratory for Pesticide Residues in Fruit & Vegetables – University of Almeria, Spain;
 • FAPAS – organizowanych przez jedną z renomowanej, angielskiej organizacji FERA
 • LGC Standards – międzynarodowy organizator programów badań biegłości laboratoriów akredytowanych

 

Pracownia Analityczna wykonuje badania pozostałości pestycydów zgodnie według normy PN-EN 15662:2018 z metodą Quechers, a także innymi metodami, m.in. wskazanymi przez Komisję Europejską. Analizy wykonywane są z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii łączącej chromatografię cieczową oraz gazową z analizatorem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS i GC-MS/MS).

W swojej ofercie posiadamy zarówno pakiet badań akredytowanych oraz nieakredytowanych.

Zakres analiz obejmuje:

 • Analizę jakościową i ilościową pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz jej przetworów
 • Analizę jakościową i ilościową pozostałości pestycydów w określonych częściach roślin
 • Badania pestycydów do celów rejestracji środków ochrony roślin – w zakresie oferty znajduje się: opracowanie i walidacja metody oznaczania, analiza substancji czynnych oraz opracowanie raportu z badania zgodnie z międzynarodowymi standardami

 

Badania na obecność pozostałości wykonujemy w następujących produktach:

 • Żywności
 • Płodów rolnych
 • Tkankach roślinnych
 • Glebie

 

Badania pozostałości – jakie niosą za sobą korzyści:

 • Nasz zakres analiz, metody dostosowujemy do aktualnych wymagań oraz zapotrzebowania naszych klientów
 • Oferujemy wiarygodne, rzetelne wyniki wykonywanych przez nas analiz
 • W precyzyjny i jasny sposób oceniamy wyniki pod kątem dopuszczalnych prawem wartości granicznych
 • Indywidualnie z każdym klientem ustalamy jego oczekiwania i wymagania, a także informujemy na bieżąco o wynikach. Pomagamy interpretować uzyskane wyniki
 • Oferujemy możliwość wykonania badań ekspresowych, beż obciążenia budżetu naszego klienta

 

Badania pozostałości  zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną

Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico posiada od 14 października 2019 r.  certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej  OECD (Statement of GLP Compliance) w zakresie: badania pozostałości (część analityczna) wydany przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych. Certyfikat został nadany na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322 z późn. zm.).

Laboratorium jako certyfikowana jednostka badawcza jest uprawniona do przeprowadzania wymaganych prawem badań analitycznych pozostałości środków ochrony roślin, służących m.in. celom rejestracyjnym preparatów chemicznych. W laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico wykonujemy badania pestycydów do celów rejestracji środków ochrony roślin. W  zakresie naszej oferty znajduje się m.in.  opracowanie i walidacja metody oznaczania, analiza substancji czynnych oraz opracowanie raportu z badania zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

 

Zadzwoń:

603 171 355