Badania pozostałości pestycydów w żywności oraz glebie

Stosowanie środków ochrony roślin (pestycydów) w produkcji rolnej doprowadziło do znaczącego wzrostu produkcji w sektorze żywnościowym. Powszechnie stosowane środki ochrony roślin mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się niechcianych szkodników, chwastów lub chorób roślin. Jednocześnie występowanie pozostałości tych związków w produktach jest niepożądane i podlega rygorystycznej kontroli na całym świecie. Przepisy ściśle określają najwyższy  dopuszczalny poziom pozostałości poszczególnych pestycydów (ang. Maximum Residue Limit  – MRL) w gotowych produktach oraz na ich powierzchni. Poziomy MRL dla poszczególnych substancji są ustalane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności na podstawie wyników badań laboratoryjnych, polowych ale również zwyczajów ludności. Produkty, które zawierają pozostałości powyżej określonego MRL są nielegalne i nie mogą być dopuszczone do obrotu. Dlatego tak ważna zarówno dla producentów  i konsumentów jest praca laboratoriów badających poziom tych związków.

Proces analizy pozostałości pestycydów w artkułach spożywczych obejmuje stosowanie odpowiednich technik izolacji i wzbogacenia oraz dedykowanej procedury analitycznej umożliwiającej ich identyfikację i precyzyjne oznaczenie ilościowe. Nasza Pracownia Analityczna wykonuje badania pozostałości pestycydów metodą QuEChERS (zgodnie z  normą PN-EN 15662:2018), a także innymi metodami, m.in. wskazanymi przez Komisję Europejską. Analizy wykonywane są z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii łączącej chromatografię cieczową oraz gazową ze spektrometrią mas (LC-MS/MS i GC-MS/MS).

 

Akredytowane Laboratorium Badawcze
Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico Sp. z o.o. od 1.04.2020 roku spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 również w zakresie badań pozostałości pestycydów. Nasza akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1748 dostępnym na stronie Polskiego Centrum Akredytacji http://www.pca.gov.pl. Zachęcamy do śledzenia zmian naszego zakresu akredytacji, ponieważ stale się rozwijamy.

Nasze kompetencje stale potwierdzamy w międzynarodowych badaniach biegłości:

  • EUPT FV – organizowanych przez EU Reference Laboratory for Pesticide Residues in Fruit & Vegetables – University of Almeria, Spain;
  • FAPAS – organizowanych przez jedną z renomowaną, angielską organizację FERA
  • LGC Standards – międzynarodowy organizator programów badań biegłości laboratoriów akredytowanych

 

Badania pozostałości środków ochrony roślin zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną
Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico Sp. z o.o. od 14 października 2019 r. posiada certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badań pozostałości (część analityczna) wydany przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych. Certyfikat został nadany na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322 z późn. zm.).

Nasze Laboratorium jako certyfikowana jednostka badawcza jest uprawniona do przeprowadzania wymaganych prawem badań analitycznych pozostałości środków ochrony roślin do celów rejestracji środków ochrony roślin. W zakresie naszej oferty znajduje się m.in. opracowanie i walidacja metody oznaczania, analiza substancji czynnych oraz opracowanie raportu z badań zgodnie z międzynarodowymi standardami.

 

Zakres badań Laboratorium obejmuje:

  • Analizę jakościową i ilościową pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz glebie
  • Analizę jakościową i ilościową pozostałości pestycydów w określonych częściach roślin
  • Badania pestycydów do celów rejestracji środków ochrony roślin

Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico sp. z.o.o. monitoruje poziom środków ochrony roślin przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii ciągle rozszerzając zakres naszch badań. Gwarancją jakości i wiarygodności oraz rzetelności wykonywanych badań pozostałości w naszym Laboratorium jest wykwalifikowany personel, nowoczesna aparatura pomiarowa (GC-MS/MS oraz LC-MS/MS), wdrożony i działający system zarządzania oraz zwalidowane metody analityczne.

 

Oferujemy możliwość wykonania badań w trybie ekspresowym.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.