Regulamin promocji

Szczegóły promocji

Zyskaj 15% rabatu na wybraną usługę w trzech prostych krokach:

 • Polub profil Instytutu Agronomicznego Fertico
 • Skomentuj post promocyjny
 • Udostępnij post promocyjny na swojej tablicy

Akcja promocyjna trwa od 15.04.2021 r. do 31.05.2021 r.
W ramach akcji promocyjnej każda osoba, która polubi profil Instytutu Agronomicznego Fertico, skomentuje wskazany post promocyjny oraz udostępni go na swojej tablicy, otrzyma 15% rabatu na wybraną usługę realizowaną przez Fertico Sp. z o.o.

Usługi objęte akcją promocyjną:

 • Analiza mikrobiologiczna wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*;
 • Analiza gleby – pakiet pełny*;
 • Analiza metali ciężkich w owocach i/lub warzywach i/lub przetworach owocowych
  i warzywnych*;
 • Analiza pozostałości pestycydów w owocach i/lub warzywach*.

* Badania objęte zakresem akredytacji AB 1748

**Żadna z powyższych usług nie jest aktualnie interesująca? Nic straconego. Zapraszamy do kontaktu, w celu przygotowania dedykowanej oferty z szerokiego zakresu usług IAF

Szczegóły akcji:

 1. Polub profil Instytutu Agronomicznego Fertico, skomentuj post promocyjny oraz udostępnij post promocyjny na swojej tablicy.
 2. Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, w celu wyboru usługi i skorzystania z przyznanego rabatu.
  tel. 603 171 355

e-mail: laboratorium@fertico.com.pl 

 1. Dostarcz próbki do badań. Próbki można dostarczyć osobiście do Laboratorium bądź przekazać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres.
  Fertico Sp. z o.o.
  Mogielnicka 33
  05-600 Grójec 

 

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OKREŚLONYCH USŁUG FERTICO SP. Z O.O.

 1. Organizatorem akcji promocyjnej w postaci sprzedaży premiowej określonych usług (dalej „Promocja”) jest Fertico sp. z o.o. z siedzibą w Golianach (Goliany 43, 05-620 Błędów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000102818, NIP: 7971772588, REGON: 672412506 (dalej „Organizator” lub „Fertico”). Niniejszy regulamin zwany jest dalej także „Regulaminem”.
 2. Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży przez Organizatora objętych nią usług na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tj. usług promocyjnych. Promocja nie łączy się z innymi promocjami stosowanymi przez Organizatora.
 3. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi (dalej „Uczestnik” lub „Uczestnicy”), posiadający konto w serwisie internetowym Facebook.
 4. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.
 5. Serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Promocji; Organizator korzysta z serwisu Facebook w celu przeprowadzenia Promocji i administrowania nią na własną odpowiedzialność.
 6. Każdy z Uczestników przyjmuje do wiadomości, że serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec niego związanej z Promocją i biorąc udział w Promocji akceptuje to.

 

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocją objęte są̨ sprzedawane przez Organizatora następujące usługi promocyjne:
  a) analiza mikrobiologiczna wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  b) analiza gleby – pakiet pełny
  c) analiza zawartości metali ciężkich w owocach, warzywach lub w przetworach owocowych i warzywnych
  d) analiza pozostałości pestycydów w owocach lub w warzywach,

świadczone przez Fertico w jego laboratorium pod adresem: ul. Mogielnicka 33, 05-600 Grójec (dalej odpowiednio: „Laboratorium” i „Usługi Promocyjne”).

 1. Promocją objęty jest zakup u Organizatora dowolnej Usługi Promocyjnej.
 2. Promocja trwa od 20 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania aktualnych na dzień jej rozpoczęcia możliwości świadczenia przez Organizatora Usług Promocyjnych (dalej „Okres Promocji”).
 3. Usługi Promocyjne muszą być zakupione przez Uczestnika wyłącznie bezpośrednio w Fertico poprzez złożenie zamówienia mailem pod adresem: laboratorium@fertico.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 603 171 355, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w Okresie Promocji.
 4. Promocją objęte są wyłącznie Usługi Promocyjne.
 5. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W Promocji nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz przedstawiciele handlowi Organizatora.
 7. Informacje o Promocji i jej zasadach są dostępne w siedzibie Fertico, w biurze Laboratorium, u przedstawicieli handlowych Fertico oraz na stronie internetowej www.fertico.pl .
 8. Aby wziąć́ udział w Promocji Uczestnik powinien w Okresie Promocji łącznie:
  a) dokonać polubienia strony Fertico w serwisie Facebook,
  b) skomentować wskazany na ww. stronie post promocyjny Instytutu Agronomicznego Fertico i udostępnić ten post na tablicy w ramach konta tego Uczestnika w serwisie Facebook,
  c) dokonać zgłoszenia do Promocji poprzez prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego (zgłoszeniowego) dostępnego na stronie na stronie internetowej www.fertico.pl (dalej „Zgłoszenie”), zaakceptowanie i wysłanie go za pośrednictwem tej strony do Organizatora zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tej stronie albo w formie skanu, mailem do Organizatora na adres: laboratorium@fertico.com.pl udostępniając Organizatorowi określone w tym Zgłoszeniu dane umożliwiające weryfikację przez Organizatora wykonanie przez Uczestnika warunków określonych pod lit. a) i b) oraz wyrażając zgody tam przewidziane.
 1. Uczestnik może wziąć́ udział w Promocji jednokrotnie w Okresie Promocji pod warunkiem dokonania wszystkich czynności określonych w pkt 15.
 2. Wykonanie danej czynności określonej w pkt 15 może być uwzględnione w ramach Promocji wyłącznie jeden raz.
 3. W zakresie świadczenia Usług Promocyjnych, nieuregulowanym inaczej w niniejszym Regulaminie, w tym w zakresie złożenia zamówienia i dostarczenia próbek do badań, obowiązują Ogólne Warunki Świadczenia Usług w ramach Laboratorium Fertico w aktualnym brzmieniu, dostępne na stronie internetowej www.fertico.pl.

 

NAGRODY

 1. Wykonanie przez Uczestnika czynności określonych w pkt 15 lit. a) i b) oraz dokonanie przez niego Zgłoszenia zgodnie z pkt 15 lit. c) zgodnie z Regulaminem uprawnia Uczestnika do uzyskania nagrody w postaci rabatu w wysokości 15% na wybraną przez Uczestnika jedną Usługę Promocyjną w stosunku do aktualnej na dzień złożenia zamówienia tej usługi jej ceny brutto obowiązującej według cennika Fertico.
 2. Wartość nagrody uzyskana przez jednego Uczestnika w ramach Promocji nie może przekroczyć kwoty 2000 zł.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wydania ekwiwalentu nagrody w formie pieniężnej.
 4. Rabat udzielany jest pod warunkiem zapłaty przez Uczestnika ceny za Usługę Promocyjną w określonym przez Organizatora terminie. W razie braku zapłaty w terminie, Organizator może żądać od Uczestnika zapłaty za Usługę Promocyjną pełnej ceny, bez uwzględnienia rabatu lub odpowiedniego uzupełnienia dokonanej płatności do pełnej ceny, w terminie 7 dni od otrzymania żądania.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać́ na piśmie najpóźniej w terminie miesiąca od dnia wykonania Usług Promocyjnych, w każdym wypadku nie później niż̇ do dnia 30 września 2021 r. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1. O prawidłowym zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Organizator zastrzega, że reklamacje wysłane po dniu 30 września 2021 r. nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, dane kontaktowe (np. numer telefonu, email) i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie, jak również określenie roszczenia. Do reklamacji, w razie zakupu Usług Promocyjnych, którego reklamacja dotyczy, powinna zostać dołączona kopia faktury lub paragonu fiskalnego dokumentującego ten zakup.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą̨ przez powołaną w tym celu przez Organizatora Komisję w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji przez Organizatora listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób reprezentujących Uczestników jest Organizator, tj. Fertico sp. z o.o. z siedzibą w Golianach.
 2. Dane osobowe są zbierane wyłącznie od Uczestników oraz przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją, w tym z przyznaniem nagród Uczestnikom lub rozpatrzeniem ich reklamacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu (dostępu) do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne jednak niezbędne dla przyznania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być́ w każdym czasie cofnięta.
 5. Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika swoim dostawcom usług lub swoim pracownikom/współpracownikom, w tym przedstawicielom handlowym, w celu przyznania Uczestnikowi nagrody, realizacji tej nagrody lub udzielenia odpowiedzi na reklamację. Dane te zostaną̨ udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na konieczności zastosowania niniejszego Regulaminu dotyczącego Promocji i przyznania w jej ramach Uczestnikowi nagrody, realizacji tej nagrody lub udzielenia odpowiedzi na reklamację, a tym samym wywiązania się przez Organizatora z ciążących na nim obowiązków wobec Uczestnika w ramach Promocji.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla Organizatora do przyznania nagród w Promocji, ich realizacji lub rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdyby na Organizatorze, ciążyły jakiekolwiek obowiązki nałożone prawem w związku z promocją, w tym np. podatkowe, dane osobowe Uczestnika będą̨ przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zakończyła się̨ Promocja.
 7. Pozostałe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności obowiązująca w Fertico, dostępna na stronie internetowej www.fertico.pl .
 8. Serwis Facebook nie jest administratorem danych osobowych Uczestników ani ich nie przetwarza w ramach Promocji. Dane osobowe Uczestników przekazane przez nich do serwisu Facebook mogą być przetwarzane przez Organizatora w ramach Promocji, o ile Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w taki sposób, że jest to dopuszczalne w związku Promocją lub wynika to z mocy prawa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Fertico, w biurze Laboratorium Fertico, u przedstawicieli handlowych Fertico i na stronie internetowej www.fertico.pl .
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą̨ naruszać́ praw nabytych przez Uczestników.
 3. Jeśli z otrzymaniem przez Uczestnika nagrody wiązałyby się jakiekolwiek obowiązki podatkowe, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnego obowiązku uiszczenia przez Uczestnika jakichkolwiek podatków lub opłat w tym zakresie, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa takich obowiązków by na niego nie nakładały. Obowiązki w tym zakresie, jeśli występują lub wystąpią, obciążają Uczestnika. Organizator podaje na żądanie Uczestnika wartość nagród otrzymanych przez niego w ramach Promocji.
 4. Złożenie Zgłoszenia w formie formularza internetowego oraz zamówienia Usług Promocyjnych wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, minimalnych wymagań technicznych, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu; (2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer Opera, Google Chrome lub Safari (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. Organizator zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług. Korzystanie ze strony internetowej w ww. zakresie wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 6. Organizator informuje, że korzystanie ze strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zgłoszenia i zamówienia Usług Promocyjnych oraz dokonywanie innych czynności, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z internetem za przesyłanie danych zgodnie z taryfą dostawcy usług, z których korzysta Uczestnik.
 7. W zakresie wymogów Regulaminu związanych z dokonaniem przez Uczestnika określonych czynności w ramach serwisu Facebook obowiązują także regulacje dotyczące tego serwisu, w tym korzystania z niego, do których Uczestnik uczestnicząc w Promocji zobowiązuje się stosować.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2021 r.

Za Fertico sp. z o.o.

/-/ Wiesława Barańska – Prezes Zarządu

/-/ Leszek Barański – Wiceprezes Zarządu