Badania fizykochemiczne środków ochrony roślin w IAF!

Miło nam poinformować, że Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico poszerzyło swój zakres usług o badania fizykochemiczne środków ochrony roślin. Jako jednostka, laboratorium uprawnione jest do wydawania atestów środków ochrony roślin. Badania fizykochemiczne wykorzystywane w dokumentacji rejestracyjnej prowadzone są zgodnie z DPL. W laboratorium wykonywane są również badania składu środków ochrony roślin oraz badania mieszalności z innymi produktami nawozowymi, czy też preparatami chemicznymi. Badania wykonywane są także w celu wprowadzenia środka ochrony roślin do obrotu wraz z określeniem terminu daty ważności lub w celu przedłużenia okresu trwałości.

Laboratorium IAF jest akredytowaną jednostką, która wykonuje badania analityczne w dwóch systemach jakości: ISO 17025:2018-02 (nr akredytacji AB 1748) oraz zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (nr certyfikatu 11/2023/DPL) wydanym przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych. Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico wykonuje analizy fizykochemiczne ś.o.r. w oparciu o metody zawarte w normach CIPAC Handbook- Analysis of Technical and Formulated Pesticides, Procedury OECD, Polskie Normy, metodyki producenta jak i własne. Proponowane badania analityczne są zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz Normami obowiązującymi w UE.  Badania środków ochrony roślin prowadzone są zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach wydanych przez WHO oraz FAO,  dokumentem referencyjnym ilustrującym najlepsze praktyki dotyczące strategii analitycznych oraz interpretacji wyników dla analizy składu otrzymanych środków ochrony roślin podczas oficjalnej kontroli rynku.

Instytut Agronomiczny oferuje badania środków ochrony roślin w zakresie:

  • analizy jakościowe i ilościowe substancji czynnych, zanieczyszczeń, badania składników formulacji środków ochrony roślin technikami chromatografii cieczowej i gazowej (GC/MS, LC/MS) oraz metodami klasycznymi.
  • badania fizykochemiczne, chemiczne i techniczne właściwości form użytkowych środków ochrony roślin
  • badania mieszalności, czyli łącznego stosowania ś.o.r. z innymi produktami chemicznymi, nawozami i preparatami.
  • badania analityczne pozostałości ś.o.r. w płodach rolnych zgodnie z wymaganiami DPL

Zakres badań fizykochemicznych środków ochrony roślin w IAF:

Zakres badań uzależniony jest od analizowanego środka ochrony roślin oraz od typu formulacji.

Usługi badań laboratoryjnych środków ochrony roślin kierowane są głównie do dystrybutorów oraz producentów środków ochrony roślin. Badania prowadzone w IAF wyróżniają się przede wszystkim:
-wysoką jakością prowadzonych usług
-specjalistycznym sprzętem
-atrakcyjnym czasem realizacji

Jakość świadczonych usług jest główną wartością firmy, która jest stale monitorowana za pośrednictwem organów kontroli, audytów oraz prowadzonych projektów. Laboratorium posiada nowoczesną aparaturą badawczą, która pozwala na prowadzenie zaawansowanych oraz wiarygodnych badań oraz wydawanie wyników w atrakcyjnym czasie.

Laboratorium Fertico jest jednostką, w której można wykonać badania w celu otrzymania atestu analitycznego z wynikami badań wraz z opinią, w której zawarta jest informacja, czy dany produkt spełnia jakościowo wymogi w badanym zakresie oraz czy może być wprowadzony do obrotu i stosowania w określonym przedziale czasowym. Analizę fizykochemiczną ś.o.r. przeprowadza się również w celu określenia możliwości przedłużenia okresu ważności danego produktu.

Rozwój działalności laboratorium w kierunku badań laboratoryjnych środków ochrony roślin to dla nas wyzwanie, ale również ogromna radość, że możemy sprostać potrzebom klientów oraz być wiarygodnym partnerem w szerokim zakresie badań w branży agronomicznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o badaniach środków ochrony roślin oraz przedstawienia oferty handlowej zachęcamy do kontaktu:

Instytut Agronomiczny Fertico
Mogielnicka 33, 05-600 Grójec
tel.: + 48 603 171 355
e-mail: laboratorium@fertico.com.pl