Badania diagnostyczne patogenów roślin

Patogeny zakłócają długotrwałe funkcje życiowe roślin, w skutek tego dostrzegamy zmiany w ich wyglądzie co uniemożliwia ich prawidłowy wzrost oraz rozwój. Skutki chorób przyczyniają się do znacznych strat poprzez obniżenie jakości uzyskanych plonów, a nawet mogą spowodować konieczność likwidacji całej plantacji.

 

Najważniejsze z obserwowanych obecnie trudności w ochronie upraw są wynikiem:

 • Łatwego rozprzestrzenianie się patogenów (obfite zarodnikowanie, krótkie cykle rozwojowe, występowanie w formie latentnej)
 • Zaostrzenia wymagań związanych z ochroną środowiska – spada liczba zarejestrowanych środków ochrony roślin, brakuje pestycydów umożliwiających skuteczna walkę z patogenami,
 • Niskiej opłacalności produkcji – dochodzi do redukcji chemicznej ochrony upraw, w efekcie wzrasta populacja patogenów  na plantacjach, a walka z nimi w latach kolejnych staje się trudniejsza
 • Niekontrolowanego obrotu materiałem nasadzeniowym
 • Prowadzenia wieloletnich upraw monokulturowych – rośnie populacja określonych grup agrofagów oraz nabywanie przez nie odporności na substancje aktywne
 • Brak zmianowania / płodozmianu oraz nieodpowiednie przygotowanie gleby
 • Wielkości źródła infekcji
 • Odmianą i wiekiem plantacji
 • Przebiegiem warunków atmosferycznych

 

Techniki molekularne są bardziej czułe, specyficzne i dokładne od tradycyjnych metod wykrywania patogenów (takich jak np. hodowle na pożywkach i obserwacje cech morfologicznych).               Na uzyskanie precyzyjnych wyników w krótkim czasie pozwala profesjonalny sprzęt znajdujących się w naszej pracowni, charakteryzujący się znacznie skróconym czasem oczekiwania na wynik analizy.

Dużą zaletą metod molekularnych jest wczesna diagnostyka patogenów, które nie dają jeszcze widocznych, charakterystycznych objawów, co pozwala na zapobieganie wystąpienia wielkich szkód w uprawach. Natomiast dzięki możliwości rozróżnienia blisko spokrewnionych ze sobą gatunków, a co za tym idzie wynikom sprecyzowanym do konkretnego gatunku, możliwy jest dobór konkretnych środków ochrony roślin działających na występujące choroby, w wyniku czego ochrona jest bardziej skuteczna, a koszty niższe.

 

Jakie badania można wykonać w IAF?

 • Badania diagnostyczne obecności czynnika biologicznego (grzyby, bakterie)
 • Diagnostyka przedobjawowa i objawowa chorób roślin (bulwy, część nadziemne rośliny)

Diagnostyka ponad 50 czynników patogenicznych roślin. Zarówno gatunków jagodowych, sadowniczych, warzywniczych i rolniczych w tym zbóż.

Jaki są korzyści z diagnostyki ?

 • Prawidłowa diagnostyka oparta na metodach molekularnych jest podstawą skutecznej ochrony plantacji.
 • Diagnostyka chorób roślin na podstawie metod opartych na biologii molekularnej jest obecnie zaliczana do najbardziej skutecznych
  i precyzyjnych.
 • Diagnostyka czynników biotycznych pozwala również na zdiagnozowanie nowych zagrożeń roślin ogrodniczych, a tym samym zaplanowanie precyzyjnych działań ochronnych.