Badania mikrobiologiczne żywności

 

 

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane zagwarantować, że środki spożywcze, które wytwarzają, są bezpieczne dla konsumentów zgodne z odpowiednimi kryteriami mikrobiologicznymi wymienionymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 (z późn. zmianami). W tym celu na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, włączając w to handel detaliczny, przedsiębiorstwa te muszą podejmować środki, w ramach obowiązujących je procedur opartych na zasadach HACCP oraz w ramach wdrażania dobrych praktyk higienicznych, mające na celu zapewnienie:

a) takiego sposobu dostaw i przetwarzania surowców i środków spożywczych, będących pod kontrolą danego przedsiębiorstwa, oraz takiego postępowania z nimi, aby spełnione były kryteria higieny procesu opisane w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 (z późn. zmianami);

b) możliwości spełnienia kryteriów bezpieczeństwa żywności [opisanych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 (z późn. zmianami)], mających zastosowanie w ciągu całego okresu przydatności do spożycia produktów, w dających się rozsądnie przewidzieć warunkach dystrybucji, przechowywania i stosowania.

 

Chcąc spełnić wymagania prawne, producenci żywności muszą badać pod kątem zanieczyszczenia mikrobiologicznego swoje produkty, ale również surowce do ich produkcji, w tym wodę, półprodukty, a także środowisko produkcji, przechowywania i dystrybucji, żeby móc przedstawić stosownym organom dowody na spełnienie kryteriów mikrobiologicznych określonych w przepisach prawa.

Dlatego właśnie powstało nasze Laboratorium, aby umożliwić Państwu spełnienie tych wymagań i wykazanie, że żywność produkowana przez Państwo jest bezpieczna dla spożywających ją konsumentów.

Prężnie się rozwijamy, żeby móc kompleksowo zaspokoić Państwa oczekiwania odnośnie badań mikrobiologicznych.

Z przyjemnością informujemy Państwa, że dołączyliśmy do grona laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, badających żywność pod kątem zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Nasz numer akredytacji to AB 1748.  Dzięki temu mogą mieć Państwo pewność, że zlecone do naszego Laboratorium badania zostaną wykonane w sposób rzetelny, a otrzymane przez wyniki będą wiarygodne i miarodajne.

Pracujemy na nowoczesnym wyposażeniu i zatrudniamy specjalistów z długoletnim stażem pracy w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji oraz laboratoriach z wdrożonym systemem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, którzy w razie potrzeby chętnie pomogą Państwu w znalezieniu przyczyny i rozwiązaniu ewentualnych problemów w procesie produkcyjnym, mających odzwierciedleniem w wynikach badań.

Dzięki swemu doświadczeniu, nasi specjaliści są w stanie doradzić Państwu wybór mikrobiologicznych metod badawczych odpowiedni do celu badania, a jeśli będą Państwo mieli takie życzenie, to również stwierdzić zgodność otrzymanych wyników z wymaganiami prawa (o ile takie istnieją dla danej matrycy) lub Państwa specyfikacją.

Pracujemy wyłącznie na międzynarodowych metodach znormalizowanych ISO, co gwarantuje przydatność wdrożonych przez nas metod badawczych dla producentów chcących eksportować swoje produkty za granicę.

Wykrywamy i oznaczamy ilościowo podstawowe patogeny występujące w żywności.

Posiadamy akredytację na badanie owoców, warzyw (świeżych, mrożonych, suszonych, liofilizowanych), przetworów owocowych, warzywnych, owocowo-warzywnych, bakalii, nasion łuskanych, ziół, przypraw ziołowych, czekolady i wyrobów czekoladowych, wyrobów cukierniczych, półproduktów cukierniczych, zbóż i przetworów zbożowych.

Jednakże dokładamy starań, żeby rozszerzyć zakres matryc, na które uzyskaliśmy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Dzięki temu, że badania rozpoczynamy bez zbędnej zwłoki, terminy realizacji badań przez nas wykonywanych są zgodne z długością trwania badań zawartą w normach horyzontalnych.