bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Celem „FERTICO” Sp. z o.o. oprócz zapewnienia wysokiej jakości usług logistycznych jest  osiągnięcie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, oraz zmniejszenie ryzyka związanego ze składowaniem substancji niebezpiecznych i  zagrożeniem poważnymi awariami.

Wiele substancji chemicznych, w tym środki ochrony roślin, mimo tego że stosowane są na szeroką skalę niemal we wszystkich roślinach uprawnych, zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne których składowanie  podlega  specjalnym przepisom – m. in. Ustawie Prawo ochrony środowiska (Art. 248 Ustawy) i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2016 r., poz. 138).

Realizując przepisy zawarte ustawie Prawa Ochrony Środowiska z dn. 27.04.2001 r. z  późn. zm. FERTICO Sp. z o. o. dokonała zgłoszenia (o którym mowa w art. 250 ust.1 wcześniej wymienionej ustawy) do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie obiektu magazynowego FERTICO Sp. z o.o. w Błoniu przy ul. Bieniewickiej 43 jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej (ZDR), ze względu na możliwość występowania na jego terenie substancji niebezpiecznych: dla zdrowia, i środowiska oraz właściwości fizykochemiczne.

Zakład Fertico Sp. z o.o. w Błoniu podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej  jesteśmy zobowiązani do spełnienia szczególnych wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa dla zakładów ZDR, w tym opracowania Programu zapobiegania awariom, Raportu o Bezpieczeństwie i Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego. Powyższe dokumenty zostały złożone do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Zakres działalności FERTICO Sp. z o.o. w Błoniu obejmuje  standardowe operacje logistyczne ( tj. składowanie, rozładunek, załadunek, pakowanie oraz transport towarów) wykonywane przez doświadczony i przeszkolony personel. Fertico nie prowadzi  żadnej działalności produkcyjnej ani konfekcyjnej (polegającej na przelewaniu/przesypywaniu i przepakowywaniu substancji niebezpiecznych). Środki ochrony roślin i nawozy składowane są w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, spełniających obowiązujące  wymogi pakowania dla substancji niebezpiecznych.

Scenariusze awarii mogące wystąpić w zakładzie dotyczą  rozszczelnienia  opakowań, zawierających substancje niebezpieczne o właściwościach toksycznych, palnych, utleniających i niebezpiecznych dla środowiska wodnego oraz  zagrożenia pożarem związanego z zapłonem substancji  o właściwościach palnych.

Z przeprowadzonych analiz  zagrożeń  wynika, że skutki awarii (w postaci niekorzystnego oddziaływania na człowieka, środowisko, wystąpienia strat materialnych) nie powinny wykroczyć poza teren zakładu.

Magazyny Fertico Sp. z o. o. przeznaczone do składowania  substancji chemicznych, wyposażone są w odpowiedni system zabezpieczeń przeciwpożarowych i awaryjnych, monitoring oraz ochronę. Bezpieczne funkcjonowanie instalacji dodatkowo zapewniają regularne kontrole, przeglądy i konserwacje instalacji oraz wykwalifikowany personel, obowiązujące instrukcje i procedury.

FERTICO  Sp. z o.o. jest pod stałą kontrolą Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Dozoru Technicznego  i innych  organów kontrolujących.

W przypadku wystąpienia awarii (pożaru lub zagrożenia chemicznego) będą podjęte następujące działania:

 • powiadomienie osób  znajdujących się w rejonie zagrożenia;
 • zaalarmowanie odpowiednich służb : Straży Pożarnej, Inspektoratu Ochrony Środowiska, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Pogotowia Gazowego;
 • przeprowadzenie, w razie konieczności ewakuacji ludzi z pomieszczeń zagrożonych do punktu ewakuacji,
 • udzielenie pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym,
 • wykonanie czynności umożliwiających podjęcie bezpiecznej akcji ratowniczo-gaśniczej (odcięcie dopływu prądu, gazu),
 • zainicjowanie i prowadzenie akcji gaśniczej i ratowniczej do czasu przybycia pierwszych jednostek straży pożarnej;
 • w przypadku zagrożenia pożarowego lub chemicznego pracownicy postępują zgodnie z instrukcją  awaryjną i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz wewnętrznym planem operacyjno-ratowniczym.
 • kierujący akcją ratowniczą podejmuje działania związane z powiadomieniem sąsiadów, w razie zaistnienia takiej konieczności,
 • po przybyciu służb ratowniczych kierujący akcją ratowniczą zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym zdarzeniu i podjętych działaniach  oraz do dalszej współpracy   ze służbami ratowniczymi.

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa na wypadek wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej na terenie Fertico Sp. z o. o.  są w trakcie uzgadniania z właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej.

FERTICO Sp. z o. o. jest głęboko zaangażowana w proces poświęcony osiągnięciu wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, dokonuje regularnej oceny systemu bezpieczeństwa i  podejmuje działania w celu podniesienia jego poziomu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 261. ust. 5 pkt.2 Ustawy  z dn. 27.04.2001 r.  z późn. zm. Prawa Ochrony Środowiska, Fertico Sp. z o. o. jest zobowiązane do regularnego dostarczania i uaktualniania informacji ( zgodnie z art.261 i 261a ww. ustawy), dotyczących bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku awarii na terenie Fertico Sp. z o. o. ul. Bieniewicka 43 w Błoniu.

Pliki do pobrania:

16 listopada 2018 r. na terenie Obiektu magazynowego Fertico Sp. z o.o. w Błoniu, przy ul. Bienieckiej 43 odbyły się ćwiczenia manewrowe z udziałem Państwowej Straży Pożarnej i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ćwiczenia miały na celu m.in. sprawdzenie funkcjonowania w zakładzie Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego (WPOR) i jego przydatności podczas rzeczywistych działań ratowniczo-gaśniczych, oraz sprawdzenie współdziałania pracowników zakładu z podmiotami ratowniczymi przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych.

Ćwiczenia przeprowadzono w oparciu o wybrany scenariusz (RZA) Reprezentatywnych Zdarzeń Awaryjnych zawarty w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym, obowiązującym w zakładzie:

 • RZA 6 – uszkodzenie opakowania przez wózek widłowy podczas próby załadunku/rozładunku towaru i wyciek substancji niebezpiecznej.

W trakcie zdarzenia doszło do zapalenia substancji chemicznej.

Przećwiczono min.:

 • działanie wewnętrznych procedur zakładu na wypadek awarii,
 • system wewnętrznego powiadamiania w zakładzie;
 • powiadamianie służb ratowniczych;
 • ewakuację;
 • udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;
 • podejmowanie działań ratowniczo-gaśniczych;
 • komunikację z poszczególnymi służbami (w tym Państwową Strażą Pożarną, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego) w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Do akcji ratowniczo-gaśniczej zadysponowane zostały jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu warszawskiego zachodniego, a następnie za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – kolejne siły i środki.

O zdarzeniu powiadomiono Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Pracownicy Laboratorium i Wydziału Inspekcji WIOŚ w Warszawie, do rozpoznania ewentualnych zagrożeń dla ludzi i środowiska, wykorzystali Mobilne Laboratorium do Szybkiej Oceny Ryzyka oraz specjalistyczny pojazd wyposażony w spektrometr podczerwieni Rapid Plus.

Aplikacyjnie powiadomione zostały firmy zajmujące się utylizacją substancji niebezpiecznych.