Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

Badania mikrobiologiczne żywności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów żywności, na których spoczywa główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo mikrobiologiczne produkowanych przez siebie wyrobów (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. z późn. zmianami, Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. z późn. zmianami oraz innymi aktami prawnymi) już niebawem będziemy mogli Państwu zaoferować badania artykułów spożywczych i surowców do produkcji tych artykułów w zakresie oceny ich bezpieczeństwa i jakości.

 

Jakość badań, które będziemy mogli Państwu zaoferować gwarantujemy poprzez:

 • wdrożenie systemu jakości według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • wyposażenie pracowni w nowoczesną aparaturę pomiarową i pomocniczą, znajdującą się pod stałą kontrolą metrologiczną,
 • zatrudnienie specjalistów z długoletnim stażem pracy w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji oraz laboratoriach z wdrożonym systemem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,
 • stosowanie wysokiej klasy pożywek mikrobiologicznych oraz innych materiałów zużywalnych,
 • wykonywanie badań mikrobiologicznych ściśle według metod znormalizowanych,
 • planowane zgłoszenie metod badawczych do Polskiego Centrum Akredytacji w celu uzyskania ich akredytacji.

 

Co ma wpływ na wiarygodność wyników badań mikrobiologicznych?

 1. Sposób pobrania próbki do badań.
 2. Transport próbki do Laboratorium.
 3. Ocena stanu próbki przy przyjęciu do Laboratorium.
 4. Aseptyka na wszystkich etapach postępowania z próbką.
 5. Jakość materiałów zużywalnych (w tym pożywek mikrobiologicznych) stosowanych przez Laboratorium do wykonywania badań.
 6. Jakość wyposażenia stosowanego do wykonywania badań.
 7. Kompetencje personelu Laboratorium.
 8. Wewnątrzlaboratoryjne i zewnątrzlaboratoryjne sterowanie jakością badań.

 

Czym jest aseptyka?

Jest to postępowanie mające na celu dążenie do jałowości pomieszczeń, narzędzi, materiałów pomocniczych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska. W Laboratorium badającym żywność warunki jałowości zapewnia się poprzez stosowanie lamp UV, pracę pod komorą z laminarnym przepływem powietrza, sterylizację narzędzi, końcówek do pipet automatycznych, szkła, pożywek mikrobiologicznych, kupowanie jałowych materiałów jednorazowego użytku, używanie jednorazowych fartuchów i rękawiczek – zmienianych przy przechodzeniu z części czystej do brudnej Laboratorium, używanie środków do dezynfekcji rąk i blatów.

 

Wykaz metod mikrobiologicznych, które już niebawem będziemy mogli Państwu zaoferować:

 • Obecność Salmonellaspp. według PN-EN ISO 6579-1:2017-04
 • Obecność Listeriamonocytogenes według PN-EN ISO 11290-1:2017-07
 • Liczba Listeriamonocytogeneswedług PN-EN ISO 11290-2:2017-07
 • Liczba drobnoustrojów tlenowych według PN-EN ISO 4833-1:2013-12
 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli według PN-ISO 16649-2:2004
 • Liczba bakterii z grupy coli w temp. 37 ˚C według PN-ISO 4832:2007
 • Liczba drożdży i pleśni według PN-ISO 21527-1:2009 i PN-ISO 21527-2:2009
 • Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus według PN-EN ISO 7932:2005
 • Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikującychmezofilnych według PN-A-75052-10:1990

 

W dalszych planach rozwojowych mamy wdrożenie metod poboru i badania:

 • wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością

 

Czekamy na Państwa pytania i sugestie, byśmy mogli spełnić Państwa oczekiwania w oferowanym przez nas zakresie badań mikrobiologicznych.

Zadzwoń:

603 171 355